Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Letkiewicz prowadząca nierejestrowaną działalność pod nazwą Król
  Karol pracownia logopedyczna.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w tym dane wrażliwe na podstawie obowiązujących przepisów,
  oraz udzielonych pisemnie zgód.
 3. Dane kontaktowe administratora: Katarzyna Letkiewicz, email: gabinet@krolkarol.pl, tel. 692 365 434.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób poniżej 16-stego roku życia, zgodę na ich przetwarzanie wyraża
  przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny małoletniego
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przed przystąpieniem do pierwszych zajęć logopedycznych
  lub podczas pierwszego kontaktu z Król Karol pracownia logopedyczna poprzez formularz kontaktowy lub telefon.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu umówienia wizyty w pracowni logopedycznej oraz realizacji kontraktu zawartego z
  klientem w zakresie diagnozy logopedycznej/terapii logopedycznej/konsultacji logopedycznej.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub
  działające na ich zlecenie w zakresie i celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów (pkt. 6), w sposób zapewniający
  odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
  przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Po realizacji celów, do których dane zostały zebrane, zgodnie z pkt 5, zostaną one bezpowrotnie zniszczone po okresie 3 lat.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby której one dotyczą, jak również jej przedstawicielowi ustawowemu
  lub prawnemu przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii,
  1. prawo do sprostowania danych (ich poprawienia) w przypadku ich nieprawidłowości lub niekompletności,
  2. prawo do ich usunięcia (bycia zapomnianym), pod warunkiem że:
  dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane, lub przetwarzane w inny sposób
  osoba, której dane dotyczą wyraziła sprzeciw wobec ich przetwarzania,
  osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na ich przetwarzanie będącą podstawą ich przetwarzania i nie ma innej
  podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku nakładanego przez prawo
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO, w przypadku gdy:
  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi
  sprawdzić prawidłowość tych danych
  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
  zamian ich ograniczenia,
  administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
  do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
  podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
  5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie
  ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym
  prawem (art. 7 ust. 3 RODO).
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy i przeprowadzenia zajęć
  logopedycznych w jakiejkolwiek formie. Odmowa podania niezbędnych danych skutkuje odwołaniem zajęć z winy klienta.
 12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia
  współpracy i przeprowadzenia zajęć logopedycznych w jakiejkolwiek formie.
Król Karol
Centrum Terapii i Ruchu
ul. Ptasia 1
Szałsza k. Gliwic

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.